Behoort tot Groep Zorg H. Familie vzw

Onze visie

                  


            

Jobs en stage

Jobs

Interesse voor de zorgsector? Waag dan zeker uw kans, en solliciteer bij ons woonzorgcentrum!

Solliciteren kan per brief, per e-mail of via het formulier die terug te vinden is onder het tabblad 'Spontane sollicitatie'.

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

Wie weet wordt jij onze nieuwe collega!

Bekijk hier de openstaande vacatures


Stages


Ook studenten zijn welgekomen. We proberen studenten een boeiende stage aan te bieden met een professionele begeleiding. Daarvoor organiseren we op regelmatige basis overleg met studenten, onderwijsinstellingen en medewerkers. Op deze manier creeëren we een wisselwerking tussen theorie en praktijk. We voorzien in opleiding voor medewerkers om studenten optimaal te begeleiden. Feedback wordt op regelmatige basis verleend aan de student. Stages kunnen in de verschillende onderdelen van de voorziening gevolgd worden zoals in het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum. Studenten worden daarbij telkens gezien als toekomstige medewerkers, en krijgen een gelijke behandeling.

Vraag uw stage aan mevr. Liesbet D'hont, en maak kennis met woonzorgcentrum Rustenhove!


Weekend- en vakantiewerk

Wie interesse heeft in weekend- of vakantiewerk is altijd welkom bij WZC Rustenhove. In de vakantieperiodes genieten onze medewerkers van welverdiende rust en doet de voorziening beroep op studenten. Ook tijdens het weekend kan een student worden ingeschakeld. 
Bij interesse kunt u contact opnemen met Elien Vandeputte.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligerswerking maakt een wezenlijk onderdeel uit van het woongebeuren in het WZC. Vrijwilligers zorgen voor integratie van de buurt.  Ze bieden bewoners de kans externe contacten te onderhouden.  Vrijwilligers bieden een opportuniteit om activiteiten anders te organiseren voor en met bewoners, soms zelfs in die mate dat ze zonder hen ondenkbaar zouden zijn.


Daarvoor doen we graag een beroep op vrijwilligers en de mantelzorgers van de bewoners.  Jij kunt als vrijwilliger er mede voor zorgen dat een bewoner zich goed voelt bij ons.


Neem gerust vrijblijvend contact op met mevr. Bernadette Parrein voor het woonzorgcentrum, mevr. Mieke Vanpoucke voor de dagverzorgingscentra of mevr. Sabine Despiere voor het lokaal dienstencentrum.


Later komt hier het jaarprogramma 2019.Kwaliteit

Sinds jaren wordt binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.


Onze processen worden duidelijk omschreven in stroomdiagrammen en via het lokaal intranet toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. Alle processen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.


In ons strategisch zorgplan worden duidelijke strategische doelstellingen bepaald. Jaarlijks wordt met de diensthoofden een beleids- en kwaliteitsplan opgemaakt ifv. de strategische doelen. Vanuit de diverse disciplines en teams worden daaruit afdelingsdoelstellingen opgesteld. Via projectopvolging wordt de realisatie van het beleids- en kwaliteitsplan opgevolgd.


Belangrijke strategische sleutelprocessen worden via balanced scorecard, bestaande uit een aantal indicatoren (metingen) opgevolgd. Resultaten van indicatoren worden op systematische wijze met de betrokken medewerkes besproken. Voorbeelden van indicatoren zijn oa. wachttijden van beloproepen, detailzorg, respecteren van privacy, klaarzetten medicatie, ...


Binnen de werkgroepstructuur worden alle facetten van zorg continu geëvalueerd en bijgestuurd. Basismedewerkers vanuit alle disciplines vormen hierbij als lid van de werkgroepen het belangrijkste instrument.


Het elektronisch zorgdossier laat toe op een doeltreffende manier alle informatie om een geïntegreerd totaalzorg te kunnen realiseren. Het noteren van observaties, aftekenen van zorg, klaarzetten en aftekenen van medicatie gebeurt volledig elektronisch.


Om de drie jaar wordt de tevredenheid van bewoners via een uitgebreid tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten worden grondig besproken met familie, bewoners en medewerkers. Via een concreet actieplan wordt waar nodig bijgestuurd.


Daarnaast wordt de tevredenheid van medewerkers om de drie jaar via een anoniem tevredenheidsonderzoek bevraagd. De resultaten van de enquête maken het mogelijk een aantal verbeterpunten te realiseren.

Samenwerkingsverbanden

Woonzorgplatform Delta

Woonzorgplatform Delta is een samenwerkingsverband tussen 9 woonzorgcentra met name WZC St. Vincentius Ardooie, WZC Engelendale Brugge, WZC Huize Zonnelied Ieper, WZC De Pottelberg Kortrijk, WZC St. Carolus Kortrijk, WZC Rustenhove Ledegem, WZC St. Jozef Oostkamp, WZC Castel Oostende (WZC Haerlebout Middelkerke vanaf 09.2013), WZC St. Jozef Oostende, waarbij de deelnemende organisaties op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van bestuurlijke autonomie op een niet vrijblijvende manier een deel of meerdere delen van hun werking met elkaar delen met als voornaamste doelstellingen: krachten bundelen, innovatief beleid ontwikkelen en realiseren binnen de representativiteit, elkaar versterken, verhoging efficiëntie en effectiviteit, elkaar inspireren, expertise delen, kostenbeheersend klankbord zijn voor elkaar, representatie en belangenbehartiging binnen en buiten de sector.


Palliatief netwerk De Mantel

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij de nodige ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft. WZC Rustenhove beschikt over een contactpersoon palliatieve zorg die zetelt binnen het netwerk van de Mantel. Voor meer info kunt u terecht op de website van De Mantel.


Gemeente en OCMW Ledegem
Regelmatig is er overleg met de gemeentelijke overheid en het OCMW met betrekking tot de uitbouw van ouderenzorg in Ledegem. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het woonzorgloket tussen het OCMW en het lokaal dienstencentrum De Kring. Het OCMW is daarnaast lid van de beleidsgroep van het lokaal dienstencentrum. Een link naar de website vindt u hier.


Zorgnet Vlaanderen

Zorgnet Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de social profit: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Meer dan 500 voorzieningen zijn lid van Zorgnet Vlaanderen. Daarnaast is Zorgnet Vlaanderen ook een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Meer info over Zorgnet Vlaanderen vindt u hier.


AZ Delta

AZ Delta is een fusie van het Heilig-Hart en Stedelijk ziekenhuis. De campussen zijn gelegen te Roeselare en Menen. Klik op deze link voor verdere info.


Sint-Jozefskliniek Izegem

Net als met het heilig hartziekenhuis is er ook een nauwe samenwerking met de Sint-Jozefskliniek te Izegem. Er worden onder meer afspraken gemaakt omtrent opname vanuit een ziekenhuis naar het woonzorgcentrum of omgekeerd.Een link naar de website vindt u hier.

Historiek

 In 1828 gaf een zekere juffrouw Joanna-Th. Gheysens aan het Armbestuur van Ledegem een woonhuis in de Stationsstraat, dat moest dienen om oude arme mensen van de gemeente te herbergen en zieken te verzorgen. Dit is de oorsprong van de bejaardenopvang in de gemeente. Door de aankoop in 1891 van een ernaast gelegen pand werd het vergroot. Het armbestuur, dat toekomstdromen koesterde om een nieuw bejaardengesticht op te richten, nam in 1896 contact op met de congregatie van Zusters van de Heilige Familie in Kortrijk om de directie en de bediening ervan op zich te nemen. De Zusters aanvaardden deze opdracht en traden in dienst op 29 juni 1896 en hebben de verhuizing van het oudemannenhuis meegemaakt, in augustus 1898, naar de nieuwe gebouwen in de Rollegemstraat. Er was plaats voor 30 ouderen. Dit nieuwe gebouw stond bekend als het hospitaal, omdat er ook een ziekenzaal aan verbonden was. Het was opgetrokken in de karakteristieke neogotische stijl van toen naar de plannen van architect Carette van Kortrijk. De eerste overste was moeder Marie (Clementina Stroobandt), die al na vier jaar dienst in Ledegem overleed. Zij werd opgevolgd door moeder Berchmans (Sidonia Verhelst) die er buitengewoon lang plaatselijke overste was en de twee wereldoorlogen heeft meegemaakt. Ledegem lag tijdens de 1e wereldoorlog in het operatiegebied, daarom moesten de Zusters met de bejaarden geëvacueerd worden. 

Zij kregen onderdak bij de Zusters van het Gentse hospitaal de Bijloke. Het bejaardengesticht zelf werd door de Duitsers ingepalmd en heringericht als veldlazaret. Na de oorlog kwamen de Zusters met hun beschermelingen naar Ledegem terug, waar zij in de toegetakelde gebouwen weer hun intrek namen. Het oorlogsleed was niet helemaal vergeten toen nieuwe oorlogswolken aan de horizon dreigden. 

Het rustoord werd in 1939 ingericht als gewestelijke hulppost van het Rode Kruis en van de Civiele Bescherming. De 2e wereldoorlog verliep gelukkig zonder veel schade. Er was een kleine boerderij aan het gesticht verbonden, wat handig was om extra voedingswaren als melk en eieren aan de ouderen te bezorgen. Zusters Berchmans kon in stilte tijdens de laatste maanden van deze periode haar gouden jubileum vieren (1944). Zij overleed in 1951 na een lange carrière als grote weldoenster voor de Ledegemse ouderen. Zij had de reputatie heel goed te zijn voor de mensen; zij gaf alles aan de behoeftigen gratis weg. Zij werd opgevolgd door moeder Ludwina (Marie- Anne Parmentier).

In 1958 werd een nieuwe mooie kapel gebouwd. Het rustoord werd tijdelijk verbouwd en de zalen werden in afzonderlijke kamers verdeeld. Maar enkele jaren later gooide men het roer helemaal om: men begon met de nieuwbouw van een rusthuis dat niets gemeen had met het vorige. Het werd een prachtig, mooi, modern gebouw, dat beantwoordt aan alle laatste normen inzake opvang van ouderen. Er was plaats voor 70 bejaarden. In 1991 werd een plan gesmeed om het rusthuis uit te breiden met serviceflats op eigen grond. Maar dit viel niet in goede aarde bij de Ledegemse jeugd, die sinds jaar en dag de weide in kwestie gebruikte als speelplein (De Kring). Er werd veel overleg gepleegd en de 20 serviceflats kwamen er toch. Ze werden ingewijd op 3 december 1993 en kregen de naam \'t Kempke.

In 2005 kwamen er nog 19 serviceflats bij in Sint-Eloois-Winkel die de naam Capelle dragen. De bediening van het woon- en zorgcentrum dat nu de naam Rustenhove draagt berust nog altijd bij de Zusters van de Heilige Familie.

Het zorg- en dienstverleningsaanbod wordt ook verder in de breedte uitgebreid. In oktober 2002 werd het dagverzorgingscentrum ‘de Winde’ in gebruik genomen. Deze thuiszorgondersteunende dienst is bedoeld om mensen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te helpen verblijven. In 2012 kwam de mogelijkheid om een tweede dagverzorgingscentrum te vestigen in de vleugel van LDC De Kring. De start van Het Station werd een feit en biedt plaats voor een 8-tal gebruikers.

Een ander thuiszorgondersteunend initiatief is het lokaal dienstencentrum ‘de Kring’. Vanuit de parochie werd 50 jaar geleden initiatief genomen om een parochiaal centrum te bouwen. Decennialang was dit een vaste waarde voor het Ledegems verenigingsleven. In nauwe samenwerking met de gemeente en het O.C.M.W. wordt De Kring als onderdeel van het Lokaal Sociaal Beleid in 2004 omgevormd tot Lokaal Dienstencentrum ten dienste van de bevolking van Groot-Ledegem. In september 2009 werd de volledige vernieuwde infrastructuur plechtig geopend.

Een jaar eerder, in 2008 werd gestart met de herconditioneringswerken van het dan al bijna 40 jaar oude woonzorgcentrum. In vijf bouwfases werd het bestaande gebouw vernieuwd volgens de meest recente normvoorschriften en eigentijdse behoeften. Tegelijkertijd werd de wooncapaciteit uitgebreid door een bijkomende bouwlaag (een derde verdieping) tot 129 woongelegenheden waarvan 5 kamers kortverblijf. Deze werkzaamheden liepen ten eind februari 2015. Tegelijkertijd werd de tuin en parking onder handen genomen. In een zesde bijkomende bouwfase kreeg afdeling Zonnebloem (gelijkvloers) een bijkomende leefruimte en werd deze uitgebreid met nog eens 8 woongelegenheden. Deze 8 woongelegenheden werden in gebruik genomen in juli 2015, hierdoor bedraagt de huidige capaciteit 137 woongelegenheden waarvan 5 kamers kortverblijf.